Vale School Trips - Teithiau Ysgol Y Fro

Welcome to the Trade page for the Vale School Trips project. Below you will find a number of elements that have been designed to support you in hosting your school visits. 

Croeso i'r dudalen Masnach ar gyfer prosiect Teithiau Ysgol y Fro. Isod fe welwch nifer o elfennau sydd wedi'u cynllunio i'ch cefnogi wrth gynnal ymweliadau ysgol. 

  This includes / Mae hyn yn cynnwys:
  • Vale School Logo - Logo Teithiau Ysgol Y Fro 
 • Booking Form - Ffurflen Archebu
 • Feebcack Form - Ffurflen Adborth
 • Session Plan - Cynllun Sesiwn
 • Teachers Notes - Nodiadau Athrawon
 • Activity Sheet - Taflenni Gweithgaredd
  • Venue Letterhead - Pennawd Llythyr
  • Risk Assessment Schools - Asesiad Risg Ysgolion
  • Risk Assessment Providers - Asesiad Risg Ddarparwyr
  • Hosting School Trips Toolkit - Pecyn Cymorth Teithiau Ysgol
  • Brand Guidelines and Template Guidance Notes - Canllawiau Brand a Nodiadau Canllawiau Templed
  • Marketing Material - Deunydd Marchnata
  • Topic Icons - Eicon Topig

 

ValeSchoolTrips-Logo-MASTER-RGB 300sq Website logo guidance

Use of the Vale School Trips Logo

The purpose of the logo roundel is to provide Vale School Trips with a strong identity and presence that can be easily recognised. It isintended for use on all publicity materials,used both internally and externally.

The Guidance Notes on VST Brand and Templates includes full guidance of the use of on the use of the logo including:

Recommended clear space

Recommended reproduction sizes

Technical information fro proffessional designers

Colour palettes and references

 

 

Defnyddio Logo Teithiau Ysgol y Fro 

Pwrpas y cylchgrwn logo yw darparu teithiau ysgol yn y dyfodol gyda hunaniaeth gref a phresenoldeb y gellir ei gydnabod yn hawdd. Fe'i bwriedir i'w ddefnyddio ar bob deunydd cyhoeddusrwydd, a ddefnyddir yn fewnol ac yn allanol.

Mae Canllaw Nodiadau Cyfarwyddyd ar Brand a Thempledi yn cynnwys arweiniad llawn o'r defnydd a wneir o'r o'r logo, gan gynnwys:

Lle clir a argymhellir

Meintiau atgynhyrchu a argymhellir

Gwybodaeth dechnegol ar gyfer dylunwyr proffesiynol

Paletiau lliw a chyfeiriadau

 

ValeSchoolTrips-Logo-MASTER-RGB 300sq

 

Website logo guidance

Template Forms and Plans - Templed Ffurflenni a Chynlluniau

A suite of PDF templates have been created to help you host a school trip at your venue. Pages 12-15 of the Brand & Template Guidance document demonstrates the best practice when using them and technical information you will need to know when composing, saving and printing them. 

Mae cyfres o dempledi PDF wedi'u creu i'ch helpu i gynnal taith ysgol yn eich lleoliad. Mae tudalennau 12-15 o ddogfen Canllawiau Brand a Thempled yn dangos yr arfer gorau wrth eu defnyddio a gwybodaeth dechnegol y bydd angen i chi wybod wrth gyfansoddi, eu harbed a'u hargraffu.

 

Booking Form - Ffurflen ArchebuEnglish    Cymraeg
Booking Form English

 If you require help in completing the Booking Form, please see guidance notes here 

Feedback Form - Ffurflen AdborthEnglish     Cymraeg

Feedback Form English

Session Plan - Cynllun SesiwnEnglish    Cymraeg

Session Plan English

Teachers Notes - Nodiadau AthroEnglish    Cymraeg

Teachers Note English

 

Activity Sheets - Complete Set 
Taflenni Gweithgaredd - Set Cyflawn
English  Cymraeg

Activity Sheets English

Venue Letterhead
Pennawd Llythyr
English    Cymraeg

Venue Letterhead Template English

Teachers Notes - School to complete
Nodiadau Athrawon - Ysgol i Gwblhau
English    Cymraeg

Teachers Notes School to Complete

 

Risk Assessments - Asesiadau Risg

Risk Assessment - Schools to Complete

Asesiad Risg - Ysgolion i Gwblhau

English     Cymraeg 

Risk Assessment Provider English

Risk Assessment - Providers to complete

Asesiad Risg - Darparwyr i Gwblhau

English    Cymraeg

Risk Assessment Providers English

 

Toolkit and Brand Guidelines - Pecyn Cymorth a Chanllawiau Brand

Hosting School Trips Toolkit - 

Pecyn Cymorth Teithiau Ysgol

English   Cymraeg

Hosting School Trips Toolkit English

A quick guide to setting up, marketing, and hosting safe, fun and educational school trips. The Guide includes; Session and Resource Planning, Understanding Key Stages and the Curriculum, Mini Business Planning, H&S, Marketing, Accreditation and national schemes, advice and training, Breakfast After School and Holiday Clubs. 

Canllaw byr i gyflwyno, addasu, marchnata a chynnal teithiau ysgol diogel, hwyl ac addysgol.  Mae'r canllaw yn cynnwys; Cynllunio Sessiwn ac Adnoddau, Deall Cyfnodau Allweddol a'r Cwricwlwm, Cynllunio Busnessau Bach, Iechid a Diogelwch, Marchnata, Achrediadau a Chynlluniau Cenedlaethol, Cyngor a Hyfforddiant, Clybiau Brecwast, Ar Ol Ysgol a Dros Y Gwyliau.

Brand Guidelines and Template Guidance Notes - 

Canllawiau Brand a Nodiadau Canllawiau Templed

  English  Cymraeg

Brand Guidelines and Template Guidance

The Vale School Trips brand and templates have been developed for School Trip hosts to use freely. The aim of the brand is to have a clear identity for School Trips in the area can be easily marketed to schools from within the Vale and further afield. All details can be found in the booklet above. 

Mae brand a thempledi Teithiau Ysgol y Fro wedi'u datblygu ar gyfer gwesteion Teithiau Ysgol i ddefnyddio'n rhydd. Nod y brand yw gael hunaniaeth glir ar gyfer Teithiau Ysgol yn yr ardal sydd yn hawdd i'w marchnata i ysgolion o'r Fro a thu hwnt. Mae'r holl fanylion i'w gweld yn y llyfryn uchod.

 

Vale School Trips Branding & Marketing Material - Deunyddiau Brand a Marchnata Teithiau Ysgol Y Fro

 

Facebook Blue/GlasFB Header Blue

Facebook Orange/OrenFB Header Orange

Facebook Purple/PiwsFB Header Purple

 

Instagram Blue/GlasInsta Blue

Instagram Orange/OrenInsta Orange

Instagram Purple/PiwsInsta Purple

 

To request larger file versions - I ofyn am fersiynau ffeil mwy:

email/ebostiwch tourism@valeofglamorgan.gov.uk

Topic Icons - Eicon Topig

Language/CommunicationVST Ico Lang Lit Comm

Iaith / Cyfathrebu

Physical Development

VST Icon Physical DevDatblygiad Corfforol

Creative DevelopmentVST Icon Creative Dev

Datblygiad Creadigol

Knowledge / UnderstandingVST Icon Knowledge

Gwybodaeth / Dealltwriaeth

Mathematical Development

VST Icon Maths Dev

Datblygiad Mathemategol

Personal & Social DevVST Icon Pers Social Dev

Dat Personol a Chymdeithasol

Welsh Language DevVST Icon Welsh Lang Dev

Datblydiad Yr Iaith Gymraeg

 

Arts and Culture

VST-APT-Icon-Arts&Culture 300x290sq

Celf a Diwylliant

Coast

VST-APT-Icon-Coast 300sq

Arfordir

Column 3 Content
Column 4 Content